بیلز

در گشاد کار خود مشکل‌گشایان عاجزند

غزلیات صائب تبریزی – صفحه 5 – PersianSeven Forums

در گشاد کار خود مشکل گشایان عاجزند شانه نتواند گشودن طره شمشاد را از قبول سکه گردد سیم و زر صاحب رواج از هوا گیرد هنرور سیلی استاد را سایلان را …

حسین میهمان پرست (@hosseinmp_poem) – پست #536 – …

Публикация на Telegram …

ابیات برگزیده نسخه متنی – کتابخانه دیجیتالی تبیان

آنقدر همرهى از طالع خود مي خواهم خنده چون ميناى مى كم كن، كه چون خالى شدى آنچنان كز خط سواد مردمان روشن شود در گشاد كار خود مشكل گشايان عاجزند چرخ را آرامگاه عافيت …

ديوان اشعار صائب تبريزي 3 – روستاي عيسي آباد: بخش …

در گشاد کار خود مشکل گشايان عاجزند شانه نتواند گشودن طره ي شمشاد را … چرخ را آرامگاه عافيت پنداشتم آشيان کردم تصور، خانه ي صياد را … يک ره اي …

Folie 1

تــا شـــود سـاخـتـه ز مـن کــاری … از شما بزرگواران و دانشمندان خواهشمندم با دعای خود … در. گـشاد. کار خود. مشکل گـشایـان عاجـزند. شـانـه نـتـوانـد گـشودن طــرهٔ شـمـشـاد را.

شعر

چرا که آنها نیز شهروند افغانستان هستند و حق دارند در رسنوشت خود و … سپس کارهای مورد نظر را زیر هر یک از ستونها بنویسید و با انجام هر یک از این … اگر دانشجو خالف هامن ضوابط، رفتاری داشته باشد، بدون شک با مشکل مواجه می شود. … راه گشایان شعر مدرن در افغانستان می باشند آن شخصیت بزرگ را بدل به حلقه … در گشاد او گشاد آسیا …

خرد

خود گرفتم هر کسی برداشت چوبی چون کلیم. معجزی باری بباید تا … ملک دین شد با صیانت، کار دین شد با نوا … راست خواهی هر کجا گل نافه‌ای از لب گشاد … رفت سید از جهان و چند مشکل کرد حل … به درگه صمدی عاجزند جمله عیال … در هوسش چهره گشایان چین …

دیوان سنائي

ﻧﺮوﻧﺪ و ﻃﻌﻨﮥ ﮐﻤﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﮐُﻢ اولَ ﻣَﺮةٍ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﮏ ﺧﻮد ﻣﺪرک ﺑﯿﻨﺶ و ﻣﺤﺮک آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﱪ داده اﺳﺖ اِذا. ﻣﺎتَ … ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر و ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﮕﺎن روﺳﺘﺎی ﺟﻬﻞ را ﺑﺎ ﺻﺪف ﺷﮑﺎﻓﺎن درﯾﺎی ﻋﻠﻢ ﭼﻪ ﺷﻐﻞ، آن ﻫﻤﻪ ﺗﻤ. ﻮﯾﻬﺎت و … ای ﺻﺪف ﮔﺸﺎﯾﺎن ازﱃ داﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﮑﺮﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﻤﻄﺮﻫﺎی ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده … ﮕﺸﺎد. ﻣﮕﺮ ﻣﻐﺮور ﻏﺎﻓﻞ را ﺑﺮاي اﻣﻦ او ﻧﻜﺘﻪ. ﭼﻮﻋﻠﻤﺖ. ﻫﺴﺖ. ﺧﺪﻣﺖ. ﻛﻦ ﭼﻮ داﻧﺎﻳﺎن. ﻛﻪ زﺷﺖ. آﻳﺪ … رﻓﺖ ﺳﻴﺪ از ﺟﻬﺎن و ﭼﻨﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺮد ﺣﻞ.

ﻳﺰﺩﺍﻥ ﻓﺮﻭﻍ ﻭ ﻓﺮّ – Baha9

ﺭﻣﺰ ﺣﻞِ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻧﻘﺸﻪ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﻣﻮﺯﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ … ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﻘﺪﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺍﻧﺪﮐﻰ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ: “ﺁﻳﺎ … ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺸﺎﻳﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺳﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﺪﻡ ﺻﺮﻑ … ﮐﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻤﺎﺩ، ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. .٤ … ﻭ ﻓﺮﻭﺩ ﻭ ﻳَﻤﻴﻦ ﻭ ﺷِ ﻤﺎﻝِ [ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﭗ] ﺑﺎﺏ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﺸﺎﺩ ﻫﻤﻰ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺁﺳﻴﺒﻰ. ﻧﺮﺳﺪ. … ﺍﻧﺠﺎﻣﺶ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﻤﻴﻖ ﺩﺭ ﺭﻭﺡ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

معنا شناسی کلام الهی در اندیشه متکلمان ، فیلسوفان و … – …

آدمی را هست در هر کار دست لیک او مقصود این خدمت بده ست … به صراحت درباره‌شان گفته است: گویند سرّ عشق مگویید و مشنوید / مشکل حکایتی … اکثریت کسانی که درحل این معما در می مانند از این امر عاجزند که خود را بجای … دربارگۀ جهان گشايان برخاك نشسته بينوايان … عشقا تو در آتش نهادي ما را درهاي بلا همه گشادي ما را.

دانلود کتاب زندگی نامه کوروش بزرگ اثر گزنفون – کتابناک

کار به جایی رسیده که امارات برای ایران شاخ و شانه میکشد … خود ویل دورانت هم به گزنفون استناد کرده، نوشته‌هایش را به واپژوهیدن همین … را بسوی خاک فروکاست// بر خـاک بیفتاد و بغلـطید چو ماهی// وانگاه پر خویش گشاد از چپ و از راست// … البته تقلید اشکالی ندارد، ولی مشکل اینجاست که تخت جمشید همه اش تقلید است.

ﺣﮑﯿﻢ اﺑﻮاﻟﻤﺠﺪ ﻣﺠﺪودﺑﻦ آدم ﺳﻨﺎﺋﯽ ﻏﺰﻧﻮی

زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﻮد در آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد، و ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺪﯾﺪی ﻟﻌﻤﺮی اﯾﻦ ﺳـﺨﺖ ﺗـﻦ درﺳـﺖ ﮐـﺎری اﺳـﺖ و روﺷـﻦ … ﺗﻮﺋﯽ، ﺑﺮای آﻧﮏ اﯾﻦ دُر ﻫﺎﮐﯽ ﺗـﻮ در اﯾـﻦ دُرج دَرج ﮐـﺮدۀ، ﺻـﺪف ﮔﺸـﺎﯾﺎن ازل داﻧﻨـﺪ و. اﯾﻦ ﺷﮑّﺮﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ … را ﺑﺎﺳﺘﯿﻼی و اﺟﻠﺐِ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺑِﺨﯿﻠﮏ و رﺟﻠﮏ ﮔﺸﺎد ﻧﺎﻣﮥ اﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﺸـﻮر، و ﺑـﺪان وﻻﯾـﺖ ﻫﻤـﻪ ﺗﻬـﻮّر و … رﻓــﺖ ﺳــﯿﺪ از ﺟﻬــﺎن و ﭼﻨــﺪ ﻣﺸــﮑﻞ ﮐــﺮد ﺣــﻞ … ل. ﺑﺪرﮔـــــﻪ ﺻـــــﻤﺪی ﻋﺎﺟﺰﻧـــــﺪ ﺟﻤﻠـــــﻪ ﻋ …

دیوان سنایی – خانوم گل

سلیمان‌وار دیوان را مطیع امر خود گردان نشین بر تخت … حال و وقتت ساعتی در کار زلف و خال کن … کلامش همچو وعدش حق ولیکن گفت او مشکل … در هوسش چهره گشایان چین … دو لعل ز هم باز گشاد از سر طعنه … عاشقان این زمانه از زه خود عاجزند

سنائی غزنوی_قصیده ها80تا160 – فوج

گر چه کم دارد صفا نزدیک یزدان اهرمن****شب روی خود شور دیگر دارد اندر کار و بار … صد هزاران رگ جان غمزهٔ خونیش گشاد****کز رگ جان یکی لعل نشد نیشترش خرد و جان من او دارد … خورنده لقمهٔ جودش ز عرش تا به ثری****به درگه صمدی عاجزند جمله عیال … کلامش همچو وعدش حق ولیکن گفت او مشکل****«تعالی ربنا» می‌گوی و می‌دان وصف او بی چون

برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر