بیلز

فعالیت املایی حکایت سیرت سلمان و درس سیزدهم

سیرت سلمان – آموزش ادبیات سوم راهنمایی – حکایت

سلمان فارسی بر لشکری امیر بود. در میان رعایا چنان حقیر می نمود معنی : در بین مردم آنقدر خود را کوچک نشان می داد که وقتی خادمی به وی رسید ، گفت : این توبره ی کاه …

معنی کلمات حکایت سیرت سلمان و درس سیزدهم «آشنای غریبان»

حکایت سیرت سلمان اندیشه مدار: نترس رعایا :جمع رعیت ،عموم مردم تکبر :غرور ،خود بینی حقیر :کوچک دفع :دور کردن خادم:خدمتکار عهده :مسولیت ،آن را به خوبی انجام.

کتاب گویای فارسی نهم

… کتاب گویای فارسی نهم را می‌توانید در ادامه دریافت نمایید. دور اندیشی · راز موفقیت · آرشی دیگر · نیک رایان · زن پارسا · دروازه ای به آسمان · پیام‌آور رحمت · سیرت سلمان

درسنامه آموزشی ادبیات فارسی کلاس نهم درس 12: پیام‌آور رحمت …

درسنامه آموزشی ادبیات فارسی کلاس نهم درس 12: پیام‌آور رحمت با پاسخ … پیشوند «بی» در بیشتر موارد، جدا از کلمۀ پس از خود نوشته می‌شود؛ مگر در املای واژه‌های: … حکایت. سیرت سلمان سلمان فارسی بر لشکری امیر بود. در میان رُعایا چنان حقیر می‌نمود که …

بودجه بندی درس فارسی – پایه نهم – سال تحصیلی 94-93

28 … درس دوازدهم: پیام آوررحمت، حکایت: سیرت سلمان. درس سیزدهم: آشنای غریبان ، میلاد گل.

درس دوازدهم فارسی هفتم: خدماتِ متقابل اسلام و ایران

توضیحات دروس فارسی هفتم و هشتم و نهم. … حکایت :چراغ · درس سیزدهم فارسی هفتم: اسوه نیکو · شعرخوانی: … ١ معنای «سلمانُ مِنّا اهلَ البیت » را بیان کنید.سلمان از ما اهل … فعالیت های نوشتاری. ١ معنی واژه های زیر … ٣ ده کلمهٔ مهمّ املایی از درس پیدا کنید و بنویسید. ٤ در جمله های … حکایت:سیرت سلمان · درس سیزدهم …

درس یازدهم فارسی هفتم: عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار …

فعالیت نوشتاری ١ کلمه های هم خانواده را پیدا کنید و در کنار یک دیگر بنویسید. توصیه، خصلت، منتظر، موظّف، ضعف، وظیفه، نظارت، خصال، وصی، ناظر، وظایف، ضعیف،

آبان ۱۳۹۲ – شب چراغ

درس سیزدهم … به آسمان) شعرخوانی (رنگ بهاران) حکایت ( سیرت سلمان) – درس چهارم ( جوانان و فرهنگ).

ادبیات متوسطه اول(عارفی)

توضیحات دروس فارسی هفتم و هشتم و نهم. … حکایت:سیرت سلمان · درس یازدهم:زن پارسا … درس سیزدهم فارسی هفتم: اسوه نیکو … فعالیت های نوشتاری … ١ معنای «سلمانُ مِنّا اهلَ البیت » را بیان کنید.سلمان از ما اهل … ٣ ده کلمهٔ مهمّ املایی از درس پیدا کنید و بنویسید … ٧ حکایت زیر را به یک نوشتهٔ ساده تبدیل کنید.

ششم دبستان – پایگاه کتاب های درسی

ﺍﻟﻒ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺩﺭﺱ، ﻧﺨﺴﺘﲔ ﲤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎﺭی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺳ ﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻛﺘﺎﺏ … ﺏ) ﺍﻣﻼ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ، ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺩﺭﺱِ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴّﺖِ ﺍﻣﻼﻳﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ ﺑﻪ … ١٣. ﺩﺭﺱ «ﺁﺯﺍﺩ» ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﻣﻌﻠّﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻼﺱ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﺑﺎ ﻫﻢ … حکایت. منظور از اینکه »محبّت ها را باید روی سنگ و بدی ها را روی شن نوشت« چیست؟

ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن

ﺍﻟﻒ) ﻓﻌّﺎﻟﻴّﺖ ﻫﺎی ﺩﺭﺱ، ﻧﺨﺴﺘﲔ ﲤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎﺭی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑِ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻛﺘﺎﺏ … ﺏ) ﺍﻣﻼ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ،ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺩﺭﺱ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴّﺖ ﺍﻣﻼﻳﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ … ١٣ــ ﺩﺭﺱ «ﺁﺯﺍﺩ» ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﻣﻌﻠّﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻼﺱ ﻭ ﺑﺎﺁﺭﺍﻣﺶ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﱳ … ﺣﮑﺎﻳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﮐﻪ «ﻣﺤﺒّﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ روی ﺳﻨﮓ و ﺑﺪی ﻫﺎ را روی ﺷﻦ ﻧﻮﺷﺖ»، ﭼﻴﺴﺖ؟ ٭. ﻣﺤﺒّﺖ.

آبان ۱۳۹۸ – boostan adab

بعثت.docx … دکتر قیصر امین پور از زمرهِ شاعرانی بود که از همان آغاز فعالیت های حوزه هنری به جمع گروه شعر …

گزيده کتاب ادبيات فارسي کنکور (سوال ها)

»ﺟﺪﺍﻳﻲ« ﻣﻌﻨﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ »ﺑﺸﻨﻮ ﺍﺯ ﻧﻲ ﭼﻮﻥ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ / ﺍﺯ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ« ﺩﺭ ﺑﻴﺖ : … ﺑﻪ ﺍﻣﻼﻱ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﺗﻮﺟّﻪ ﻛﻨﻴﺪ. é … ﮔﻮﻳﻨﺪ: ﺑﻴﺖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ (ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ 80 ﻭ ﻓﻨّﻲ 83، ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﻨﺠﺶ 81 ﻭ 84) »ﺗﻀﻤﻴﻦ«ﺗﻀﻤﻴﻦ: ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺁﻳﻪ، ﺣﺪﻳﺚ، ﻣﺼﺮﺍﻉ ﻳﺎ ﺑﻴﺘﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻋﺮﻱ … ﺍﻛﺒﺮ ﻭ ﺍﻋﻈﻢ ﺧﺪﺍﻱ ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺁﺩﻡ / ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺏ ﺁﻓﺮﻳﺪ ﻭ ﺳﻴﺮﺕ ﺯﻳﺒﺎ 1) … ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍﻳّﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺳﻌﺪ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮔﺬﺷﺖ .

معانی دروس فارسی

1 ده واژه را كه ارزش املایی دارند، از متن درس بیابید و بنویسید. 2 جمله های … درس سیزدهم فارسی نهم(آشنای غریبان). متن درس … حکایت درس دوازدهم فارسی نهم(سیرت سلمان).

ابوسعید ابوالخیر – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سال‌های فعالیت, سده چهارم و پنجم هجری … او سال‌ها در مرو و سرخس فقه و حدیث آموخت تا در یک رویداد مهم در زندگی‌اش، درس را رها کرده و به گرد صوفیان پیوست و به وادی عرفان روی آورد. … هم سیرت آنکه دوست داری کس را … در حکایت مشهوری از وی آمده‌است که: … سدهٔ سیزدهم. صفای اصفهانی · نشاط اصفهانی · فروغی بسطامی · یغمای جندقی · فایز دشتی …

درس هشتم فارسی هفتم: زندگی همین لحظه هاست

ده واژه از متن درس بنویسید که ارزش املایی داشته باشند. … پاسخ فعالیت های نوشتاری هشتم از درس ۱تا۴.

درس نهم فارسی هفتم: نصیحت امام – ادبیات متوسطه اول(عارفی)

توضیحات دروس فارسی هفتم و هشتم و نهم. … فعالیت های نوشتاری. ١ در جمله های زیر مسند را مشخّّّّص … در نوشتن املای دو کلمهٔ گزاردن و گذاردن نباید باهم اشتباه کرد. گزاردن به … اینجانب یک نوجوان سیزده ساله هستم و بسیار مفتخرم که فرصتی نصیبم شد تا به (…)م نامه ای بنویسم. … حکایت:سیرت سلمان · درس …

شرح متون و ابیات ادبیّات پیش دانشگاهی

قصه هایی در شرح زندگی و کرامات عارفان و بزرگان دینی و مذهبی مانند حکایت های … نوش در دهن نحل: کنایه از شروع فعّالیّت زنبوران.

درس نامه ی ادبیات 3عمومی – همگام با ادب کویر98-97 – blogfa

دو … فعالیت صفحه ی ۵ ص ۲۰۲

فارسي نهم

درس شانزدهم. درس هفدهم … حکایت. درس سیزدهم. درس چهاردهم. شعر خوانی. فصل چهارم. نام ها و یادها. درس نهم … درس 12: سیرت سلمان. شعر خوانی … نکته: این فعالیت شفاهی است. دانش های زبانی … ساختار: بخش آغازین: مربوط به پرسش های املایی.

تکواژ و واژه – blogfa

زبان و ادبیات فارسی دوره متوسطه زبان و ادبیات فارسی دوره متوسطه.

درس املا – زبان و ادبیات فارسی – blogfa

فعّالیّت هایی که هدف آن تقویت املا و قوانین درست نویسی آن است که ما به عنوان باید ها و نباید های املایی آن …

ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﻯﺗﺸﺮﻳﺤﻰ

ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺿﺤّﺎﻙ (ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺩﺭﺱ ﻛﺎﻭﻩ ﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻩ = ﺩﺭﺱ ﺳﻮﻡ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ) ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺏ … ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻯ (2) ← ﺑﮕﻔﺖ ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺳﺮﺕ ﺭﺍﺿﻰ ﺑﺒﻴﻨﻰ (ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻰ؟) … ﺩﺭﺱ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺍﺩﺑﻴّﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ … ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻯ (2) ← ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺸﻮﻕ، ﺍﻣّﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻏﺮﻭﺭﺷﻜﻨﻰ: … ﺍﻣﻼﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻀﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﻣﺘﻀﺎﺩ ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. … «ﺩﺭﻯ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳــﺘﺎﺭﻩ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺳﺘﺎﺭﻩ، ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺳﺒﺰ» ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ «ﺳﻠﻤﺎﻥ.

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه نهم آشناي غريبان، ميلاد گل

دو …

آموزش زبان و ادب فارسی

آموزش زبان و ادب فارسی جهت دانش آموزان و دانشجویان رشته ی زبان و ادبیات فارسی.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر