بیلز

مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستا

مکان يابي محل دفن زباله با به کارگيري فرايند تحليل …

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مکان يابي محل دفن زباله با به کارگيري فرايند تحليل سلسله مراتبي و روش TOPSIS (مطالعه موردي: شهرستان گلپايگان)

مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل …

مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستان گلپایگان). دوستان مقاله زیر مفید می باشد و به دقت و با …

مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرایند تحلیل …

مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی و روش TOPSIS(مطالعه موردی:شهرستان گلپایگان). نویسنده: …

) اندیکا شهری )مطالعه موردی: شهرستان های دفن پسماند محل مکانی …

مكاني مناسب براي محل دفن پسماندها درشهرستان انديكا با استفاده از تلفيق دانش … كليدي: مكان يابي، دفن پسماند، تحليل سلسله مراتبي فازي، سيستم اطالعات … توصيف شرايط محل دفن زباله های شهری شهرستان … جهت مكانيابي دفن پسماند از روش پرسشگری … با تعيين. معيارها، جهت مكانيابي محل دفن پسماند شهریالزم. است هر معيار به …

ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ ﻓﺎزي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﻤﺎ – دانشگاه تهران

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﻓﻦ. زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮي. در ﻳﻚ دوره. 20. ﺳﺎﻟﻪ از روش ﻫﺎي … ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ. ﻧﺸﺎن داد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد … ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي. روش. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼ. ﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره. ﺟﺒﺮاﻧﻲ از زﻳﺮﮔﺮوه ﺳﺎزﺷﻲ ﺑﺎ. ﻋﻨﻮان ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ … ﺗﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺤﻞ. دﻓﻦ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد . ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻜﺎ. ﻧ. ﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ. داراي ﺣﺪاﻗﻞ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄ …

مکانیابی دفن پسماند‌های شهری با استفاده از AHP و SAW در …

119.

مکان‌یابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از روش تحلیل …

مکان یابی بهینه دفن پسماند شهری به روش AHP در شهر بوشهر … مکان‌یابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS مطالعه‌ی موردی شهر …

مکان‌یابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از روش تحلیل …

فرایند مکان‏یابی به عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست‏محیطی بستگی دارد. در مطالعه حاضر به منظور انتخاب مکان مناسب برای دفن زباله‏های جامد شهری در شهر … پسماند شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS مطالعه‌ی موردی … مکان‌یابی لندفیل‌های شهری استان فارس با بکارگیری GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) …

اصل مقاله 513.76 K

TOPSIS … ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ … ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. AHP. و. SAW. در ﻣﺤﻴﻂ. GIS. (ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ. ﻣﻮردي: اﺳﺘﺎ …

مکان یابی دفن زباله (روش Topsis) – شهرستان گلپایگان – …

در این مقاله مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستان گلپایگان) مورد مطالعه قرار گرفت.

منطق فازی و های روش تلفیق کارگیری ه یابی محل دفن …

تصمیم. گیری چند معیاره مکانی )مطالعه موردی: شهرستان اراک( … زیستی محل دفن زباله، مکان … یابی محل دفن پسماندهای شهری با به کارگیری تلفیق روش. های … آل برای مطالعات مکان … ها روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی. ) AHP. ( است که اولین بار. به وسیله. ی … یابی. محل دفن پ سماندهای شهری. شهر اراک با روش. های دیگری. مانند. TOPSIS.

یابی چند معیاری محل دفن مواد زاید ساختمانی با استفاده از …

مکان. یابی چند معیاری محل دفن مواد زاید ساختمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی. تحلیل سلسله مراتبی فازی . مطالعه. موردی شهر گرگان. سید. علی تقی. زاده دیوا. *1.

مکان یابی – پرتال جامع علوم انسانی

کلید واژه ها: تحلیل شبکهمکان یابیتحلیل سلسله مراتبی(AHP)ایستگاه آتش … ارزیابی و مکان گزینی پارک های درون شهری منطقه ی 1 یزد با استفاده از روش بولین و روش … کلید واژه ها: شهر یزدمکان یابیفرایند تحلیل شبکه ایمراکز امدادرسانیGIS fuzzy … فنون تحلیل چندمعیاری در بررسی تناسب ارضی (مطالعه موردی: مکان یابی محل دفن …

93 ﻓﺎزي – ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﯾﺎﺑﯽ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺑ – آمایش محیط

. ﻓﺎزي. (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ) … ﮐﺎرﺑﺮد روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ در ﻣﮑﺎن. ﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه. دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. … ﻫﺎي ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ. AHP. ، ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ. ﭘﻬﻨﻪ. ﻫﺎﯾﯽ در ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻨﺎﺳﺐ و … ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﻣﮑﺎن. ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ. ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﯾﺎر از روش ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒ. ﯽ ﻓ …

Ferdowsi University of Mashhad – Nasser Hafezi …

… شهری با استفاده از ازریابی شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS) (مطالعه مورد: شهرستان … با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش امتیازدهی رتبهای (مطالعه موردی: … ارزیابی اثرات ساختگاهی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس)عسلویه( , همایش … مکان یابی محل دفن زباله های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در …

نمایه کلیدواژه ها – پژوهش های محیط زیست

… محلهای دفن پسماند با استفاده از معیارهای مکانیابی (مطالعه موردی: محل دفن پسماند شهر … آسیب‌پذیری ارزیابی کاربری زمین شهری با توجه به خطرات زلزله (نمونه موردی: … حفاظت شده از لحاظ قابلیت اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره … ریسک محیطزیستی تالابها با استفاده از روشهای TOPSIS و EFMEA (مطالعه موردی …

یابي دفن پسماند ( در مکان مراتبي ) و تحليل سلسله کاربرد …

مکان. یابي محل. های مناسب دفن پسماند خانگي )طالی كثیف( از اقدامات مهم در فرایند مدیریت جامع پسماند. های شهری استت محتل. كنوني دفن پسماند شهر …

(WLC) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) – علم نت

کلیدواژه: مکان یابی ، روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، روش خطی وزنی(WLC) ، پسماند. … امروزه با توجه به این که دفن زباله بدون رعایت مسائل زیست محیطی خسارات زیادی … به كارگیری روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تركیب خطی وزنی و میانگین … در مكان یابی محل مناسب جهت دفن پسماندهای جامد شهری (ناحیه مورد مطالعه: شهر رامهرمز).

پایان نامه مکان‌یابی بهینه دفن پسماندهای جامد شهری بر اساس …

نقشه مکانیابی محل دفن پسماند به روش AHP93 … دفن بهداشتی زباله عبارت است از انتقال مواد زائد جامد به محل ویژه‌ی دفن آن‌ها …

اصل مقاله – بوم شناسی شهری

. محيطي محل دفن زباله.

بسته تحقیقاتی مدیریت پسماند شهری | دانشجو724

تأثیر توریسم بر روی پسماند شهری (مطالعه موردی: شهرستان نوشهر) … درمجموع می‌شود نتیجه گرفت که با به‌کارگیری برنامه بازیافت به‌خصوص در زمان ورود گردشگر، … از اهم موارد در بحث مکان‌یابی پسماندهای شهری، توجه به عوامل موثر در این فرایند می‌باشند. … مکان یابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر