بیلز

نقدِ برجسته کردن و اسوه جلوه دادن اهل فساد و فحشاء، در رسانه ی ملّی

نقدِ برجسته کردن و اسوه جلوه دادن اهل فساد و فحشاء، در رسانه ی …

نقدِ برجسته کردن و اسوه جلوه دادن اهل فساد و فحشاء، در رسانه ی ملّی. ظهور بی فکری یا نفاقِ تصمیم سازان، تصمیم گیران و مجریان فرهنگی کشور …

نقدِ برجسته کردن و اسوه جلوه دادن اهل فساد و فحشاء، در رسانه ی …

ظهور بی فکری یا نفاقِ تصمیم سازان، تصمیم گیران و مجریان فرهنگی کشور – ضرورت رعایت حدّ اکثری شریعت، توسّط مسئولین ارشد نظام.

نقدِ برجسته کردن و اسوه جلوه دادن اهل فساد و فحشاء، در رسانه ی …

ظهور بی فکری یا نفاق تصمیم سازان، تصمیم گیران و مجریان فرهنگی کشور ndash ضرورت رعایت حد اکثری شریعت، توس ط مسئولین ارشد نظام.

نقدِ برجسته کردن و اسوه جلوه دادن اهل فساد و فحشاء، در رسانه ی …

ظهور بی فکری یا نفاقِ تصمیم سازان، تصمیم گیران و مجریان فرهنگی کشور – ضرورت رعایت حدّ اکثری شریعت، توسّط مسئولین ارشد نظام.

نقدِ برجسته کردن و اسوه جلوه دادن اهل فساد و فحشاء، در رسانه ی …

دسته بندی : توضیخات : ظهور بی فکری یا نفاقِ تصمیم سازان، تصمیم گیران و مجریان فرهنگی کشور ndash ضرورت رعایت حدّ اکثری شریعت، توسّط …

محسن دشتی-8محرم95-واحد(مجنونک گلبی عل حبک بس ایدگ)

آیت الله وفسی. رضایت خدا یا رضایت …

Graphics PA – تکوید

نقدِ برجسته کردن و اسوه جلوه دادن اهل فساد و فحشاء، در رسانه ی ملّی. ظهور بی فکری یا نفاقِ تصمیم سازان، تصمیم گیران و مجریان فرهنگی کشور …

مرکز پژوهش های اسلامي رسانه – صدا و سیما

اهل نظر نيز اينك، كمتر از مقدمات، مقارنات و ملحقات فرهنگي و اجتماعي تكنولوژي سخن مي … هايدگر ضمن نقد جدّي نظريه ابزارانگاري، به طرح نظريه خويش و تأكيد بر ماهيت … لازم به ذكر است كه تصرف در اقتضائات يك رسانه، دادن محتواي جديد، به كارگيري آن در … و شخصيتها، سست كردن مباني مذهبي، رواج فساد و بي بند و باري، ترويج يكسويه …

بوقلمون – دیدوبین

نقدِ برجسته کردن و اسوه جلوه دادن اهل فساد و فحشاء، در رسانه ی ملّی. 24 ثانیه پیش. 01:05:37 … غذا دادن به مرغ عشق ها. 57 ثانیه پیش. 11:42 …

کلام ولایت(آرشیو تا آذر95) – مرکز بهداشت شرق تهران

حفظ خصوصیات انقلابی، حرکت جهادی، حفظ عزت و هویت ملی و اسلامی، و هضم نشدن در … و نظارتی؛ تأمین‌کنندگان امنیت؛ سازمان رسانه‎‌ی ملی و دیگر دستگاهها و اشخاص مؤثر … ایشان، متوقف کردن حرکت عمومی و رو به پیشرفت ملت ایران و پایان دادن به نفوذ … برشمردند و افزودند: احساس مسئولیتِ مردم که در حضور در انتخابات جلوه گر می شود و …

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺪرت ﻧﺮم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮔﯿﺮي ﺗﻤﺪن اﺳﻼ – شورای عالی …

Subject: Deliberating Islamic Republic of Iran’s Soft Power’s Effects on Formation of … ﺖﯿوﺿﻌ. يﻤﺎﯿو ﺳ. ﯽواﻗﻌ. اﺑﻌﺎد ﻗﺪرت ﻧﺮم ﺟﻤﻬﻮر. ي. اﺳﻼﻣ. ﯽ. و ﺑﺮرﺳ. ﯽ. ﺮاتﯿﺗﺄﺛ. آن در ﺷﮑﻞ. دادن،اﺣ … ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن آن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ … ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﺧﺎص آن ﻣﺮدم، ﻣﻠﻬﻢ از اﻧﺪﯾﺸﻪ … روﯾﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ اوﻻً ﻧﻤﯽ … ﻓﺮوﺷﯽ و ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ و ﻓﺴﻖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﺮاي ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن.

زنان و خانواده – شورای عالی انقلاب فرهنگی

برجسته‏کردن‏کارکردهای‏ارتباط‏خانواده‏و‏مسجد‏برای‏حفظ‏و‏ارتقاء‏هویت‏اسالمی‏و‏ملی‏و‏صیانت‏ … و‏تقویت‏مناسبات‏صحیح‏و‏سازنده‏ی‏آموزش‏و‏پرورش‏با‏خانواده‏ها،‏رسانه‏ها‏و‏جامعه … ‏مقابله‏با‏بزهکاران‏اجتماعی،‏باندهای‏فساد‏و‏فحشاء‏و‏متعرضان‏به‏نوامیس‏مردم‏و‏ … معرفی‏زندگی‏پیامبر)ص(‏و‏اهل‏بیت‏)ع(‏ایشان‏و‏اسوه‏های‏قرآنی‏خانواده‏و‏تبیین …

4 ﻧﻔﻮذ در ﺟﺒﻬﻪ ي اﻧﻘﻼب

د ﯿﺎ د ﺖ ﻣﺎ ﯽ ر ﺪ، ﺸﺎن ﯽ د ﺪ د Aﮕﺎه ی ﻢ و ﺮده ای، ﺑﺎ ﻮد ی ﮐﻼ ﯽ، ﻮر دا ﻢ، ﻮ ﻈﺎم ﻮری اﺳﻼ ﯽ … ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺟﻬﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻣﺮدم. ،. دل ﻣﺮدم. ،. ﻣﻌﺎرف ﻣﺮدم و ﻧﺎم ﻣﺒﺎرك اﺋﻤﻪ. و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ … ﻋﺰت و اﻗﺘﺪار و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻠﻲ ﺿﻌﻴﻔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ … ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه دادن ﻋﻴﺒﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ . 3 … رواج دﻧﻴﺎ ﻃﻠﺒﻰ و ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ … ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﺮدن. ﻳﺎ اﻳﺠﺎد. ﻣﻮارد. اﺧﺘﻼف. ،. ﺑﻪ ﻧﻘﺎط اﺧﺘﻼف در ﻣﻴـﺎن ﻣﻠـﺖ ﺑـﺰرگ. اﻳﺮان ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ. اﺳﺖ.

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﯼ ﺗﺤﻮ ﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ

ﺍﻳﺮﺍﻥ، «ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ» ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﺩﻱ ﻣﺎﻩ ١٣٨٨ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻛﺎﺭ … ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺮﯼ ﺍﺳــﺘﻮﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻘﺪ، ﺍﺻﻼﺡ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺍﺳﺎﺳــﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻌﻠـﯽ ﺗﺮﺑﻴﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﻧﺪ …

کلیپ های روز دنیا – صفحه اصلی

نقدِ برجسته کردن و اسوه جلوه دادن اهل فساد و فحشاء، در رسانه ی ملّی (فیلم). ظهور بی فکری یا نفاقِ تصمیم سازان، تصمیم گیران و مجریان فرهنگی کشور – ضرورت رعایت …

مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان) – فهرست مقالات – آرشیو ملی …

نقد مبانی تاریخ‌مندی در تفاسیر زن‌محور از قرآن … رسانه ی ملی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار منطقه ی ۱۸ تهران). محمدباقر تاج الدین …

دانلود نسخه PDF

خبـری ویـژه طـاب و روحانیـون اهـل سـنت کشـور •. 4. تیمور امین … ماده ای شامل اصالحات ارضی برای الغای نظام ارباب و رعیتی، ملی کردن. جنگلها و …

چکیده تحقیقات – قائمیه

تلاش در رسانه ای کردن مفاهیم دینی و سامان دهی پژوهش های بنیادی، کاربردی، … نقش رسانه، فضایل اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه اهل سنت، ورزش و مسابقه و احکام برد و … این ماهنامه به نقد و بررسی مبانی نظری و نظام اجتماعی _ سیاسی غرب از زبان و … رسانه؛ آیینه اسوه ها … مبارزه با فقر، فساد و تبعیض، با تمرکز بر نقش راهبردی صدا و سیما.

مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی … – دانشگاه شاهد

اسالمی، جامعه اسالمی اسوه تحقق می … ها برعهده یکی از اساتید دانشگاهی و حوزوی برجسته است و هر … ی فساد اقتصادی، اداری و سیاسی موجب ناکارآمدی حکومت … ارزشمند. است. در فرهنگ. علوي،. بحث. امربه. معروف. و. نهی. از. منکر. و. نقد. عملکرد. ام … ملی دانشجویی عملیاتی کردن اقتصاد اسالمی در بستر اقتصاد ایران … به دلیل ماهیت تمدن و جلوه.

فهرست – سازمان تبليغات اسلامي

فساد و فحشاء، ايجاد شبهات دينی، ترويج اباحی گری،. توزيع مواد مخدر … جلوه دادن فعاليت دستگاه خود، تالش ديگر سازمان ها. و نهادها را تضعيف … در حال ي که توجه به چگونگي تش نه کردن مخاطب … رئيس سازمان تبليغات اسالمي تصريح کرد: رسانه ها. تا کي مي … حجت االس الم عشقي در نشست »نقد و بررسي اشو« از سلسله نشست هاي.

اسفند ۱۳۸۶ – مجنون

از گفتار اهل لغت مى توان نتیجه گرفت که در زبان عرب، حجاب به پوششى گفته مى شود … با این اوصاف می توان تهدیدها و چالشهای موجود را در رسانه ملی و جامعه چنین شمرد: … ي – عفاف در پوشش: حكم وجوب حجاب زن در برابر نامحرم يكي از احكام مسلم اسلام است … بتی فریدان نیز معتقد بود که ایدئولوژی خانه نشین کردن زنان و مقدس جلوه دادن خانه …

روحانیت; هنر و رسانه دینی در گفتگو با حجج اسلام محمد علی زم …

روحانیت; هنر و رسانه دینی در گفتگو با حجج اسلام محمد علی زم، مظفر سالاری، هادی … سعدی در گلستان می گوید: «آورده اند که ظرافت بسیار کردن هنر ندیمان است و عیب حکیمان» … وجه دیگر هنر، تولید مروت، سخاوت، سعادت و بزرگ منشی و لازمه آن اهل خیر بودن در … و گسترده ای برای کوچ دادن این دو واژه از فرهنگ غرب به اقلیم خودی انجام نمایند.

دین و زندگی)3 – پایگاه کتاب های درسی

2ــ انجام فعالیت های داخل درس )مانند ترجمه کردن آیات، تدبّر در قرآن، فعالیت … نيکی نسبت به خويشان و همسايگان دعوت کرد و از خوردن مال يتيم و ارتکاب فحشاء … و شفيع قرار دادن ديگران برای اينکه خدا انسان را ببخشد، شرک است و همچنين … اهُ مُصفَرًّا ثُـمَّ ي … اگر در جامعه ای گناه، زشتی خود را از دست دهد، فساد در آن جامعه به سرعت 5عادی جلوه …

امام (…)(ره) اسطوره قرن- اخبار رسانه ها – اخبار تسنیم – Tasnim

مردم‌داری در (…)ی امام (…) کیفیت زیارت امام (ره) آیت حق(تجلی روح خدا در کالبد انقلاب اسلامی) اسوه شایسته امام (…) و ابداع در فقه و استنباط

متفرقه – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – نهاد نمایندگی مقام معظم …

در چنین شرایطی، تنها راه‌حل، آگاه کردن نسل جدید به مبانی رفتاری آن‌ها و بازتدوین اسلام به … پیامبر نیز در غزوه‏ی خندق، خندق را به پیشنهاد سلمان حفر کرد. … در برخی آیات قرآن مجید، خداوند به صراحت جنگ افروزی را مذمت و منشأ آن را فساد و … قرآن اهل کتاب را به اصول مشترک که بزرگ ترین بنیاد و زیرساخت همزیستی … نقد جایگاه عقل.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر